zelený Amsterdam, ilustračný obrázok

ZHRNUTIE: Načrtnutý globálny systém univerzálneho osobného emisného prídelu predstavuje jednoduchý a priamy spôsob na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Od uhlíkovej neutrality sa predpokladá zastavenie globálneho otepľovania, s ktorým sa spája veľa negatívnych javov.

Súčasné antiemisné politiky narábajú so súborom rôznorodých nástrojov, ktoré majú limitovaný efekt a regionálnu rozdrobenosť čo do záväzkov, pričom vo výsledku zďaleka nedosahujú potrebné poklesy produkcie emisií.

Ľuďom v rámci západnej civilizácie sa so slovom hrozba spájajú krajiny ako Rusko, Čína či Irán. Ľudia z určitého civilizačného okruhu však majú tendenciu na svet nahliadať svojou optikou, ktorá môže byť ovplyvnená ich záujmami či dominujúcimi naratívmi, a tak skresľovať realitu. Západná civilizácia navyše tvorí početne menšinu sveta. V rámci rozšírenia obzorov a komplexného pochopenia je preto zaujímavé pozrieť sa na to, ktoré štáty vníma ako hrozbu zvyšok sveta.

veková štruktúra, ilustračný obrázok

ZHRNUTIE: Text prichádza s potrebou realizácie populačnej politiky na Slovensku s cieľom aspoň zmierniť nepriaznivý demografický vývoj.

Potreba populačnej politiky je legitimizovaná cez načrtnutý koncept demografickej sociálnej spravodlivosti.

Trestný čin prechovávania extrémistických materiálov (dnes: extrémistického materiálu) bol do Trestného zákona (§ 422c) zavedený s účinnosťou od 1. septembra 2009. Jeho v súčasnosti účinné znenie je: „Kto prechováva extrémistický materiál, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Definícia extrémistické materiálu je obsiahnutá v § 130 ods. 7 a 8 Trestného zákona (TZ). Domnievame sa, že s týmto trestným činom je spojených viacero teoretickoprávnych, ale aj praktických problémov, ktoré dosiaľ neboli v literatúre komplexne reflektované.

Výskum subjektívne prežívaného pocitu šťastia a jeho príčin je v posledných desaťročiach populárnou oblasťou výskumu. Na jednej strane žijeme v dobe najväčšieho hmotného a technologického blahobytu v histórii, na druhej strane je otázne, či to prispieva k zvyšovaniu ľudského šťastia. Predmetom príspevku je prehľad aktuálnych výskumov analyzujúcich vzťah materiálneho bohatstva a šťastia na úrovni krajín.

Hlavne v západných štátoch je čoraz populárnejšie spravovanie a riadenie spoločnosti na základe kvantitatívnych metrík a indikátorov, čo sa nazýva aj numerokracia. Jej zástancovia si od jej zavádzania sľubujú zvyšovanie efektivity práce, zefektívňovanie rôznych procesov a postupov, spravodlivé odmeňovanie schopnejších jednotlivcov a inštitúcií, ako aj znižovanie priestoru pre korupciu a klientelizmus. Jej kritici poukazujú na to, že komplexné fenomény redukuje, zväčša na ich ekonomickú rovinu, a vedie k nezdravému tlaku a súťaživosti namiesto spolupráce.

V súčasnosti sú populárne rôzne rebríčky kvality škôl i vzdelávania. Najznámejším a najväčším z týchto projektov je medzinárodná štúdia kvality vzdelávania PISA, ktorú realizuje OECD. PISA má svojich horlivých zástancov, ale i presvedčených odporcov. V tomto článku stručne uvádzame, aké sú ich hlavné argumenty.

Hoci sa termín ‚rasizmus‘ používa veľmi často, je to v skutočnosti obsiahly a pomerne nejednoznačný pojem.“ (Fredrickson, s. 119)

Úvod

Pojem „rasizmus“ je v súčasnosti používaný na označenie mnohých spoločenských javov. Tento pojem spravidla vyvoláva vo verejnosti veľmi negatívne konotácie. Často však nie je celkom jasné, aký význam termín v konkrétnom prípade nesie. V predkladanom článku sa preto budeme zaoberať významom tohto pojmu a rôznymi definičnými prístupmi, ktoré sa nachádzajú v literatúre.

úsilie bez schopností neprináša výsledok

Ľuboš Blaha, v súčasnosti podpredseda Smeru-SD, je verejnosti známy viac ako kontroverzný politik. V minulosti bol však známy skôr odbornej verejnosti svojou publikačnou tvorbou na pomedzí politológie a filozofie s nosnou témou sociálnej spravodlivosti.

Nacionalizmus patrí medzi pojmy, ktoré sú vo verejných diskusiách často používané, avšak nie vždy je zrejmé, čo znamenajú. Aj preto je dôležité vedieť, ako je nacionalizmus vnímaný vedcami, ktorí sa ním intenzívne zaoberajú. Nejde len o jeho definovanie, ale aj o zodpovedanie otázky, odkiaľ sa nacionalizmus berie a ako sa najčastejšie člení.

Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.