O nás

Svet v súčasnosti čelí komplikovanej spleti problémov, ktoré eskalujú do negatívnych javov ako vojny, sociálna nespravodlivosť, poškodzovanie životného prostredia či kríza demokracie.

V spoločnosti existuje množstvo prístupov, ktoré sa snažia na tieto výzvy reagovať. Vychádzajú pritom – uvedomene či neuvedomene – z určitých predpokladov a východísk, teda v nich možno identifikovať istú paradigmu (či paradigmy).

V západnom svete majú silný vplyv globálny kapitalizmus, inkluzivizmus, konzumizmus, multikulturalizmus, technologizmus a materializmus. Všetky tieto prúdy prinášajú dôležité poučenia a súvislosti, ale sú podstatným spôsobom neúplné.

Ich oponenti opierajúci sa o ideológie ako nacionalizmus, socializmus či populizmus prichádzajú aj s vecnou kritikou, ale nezriedka spadajú do utopických predstáv, jednostranností či konšpiračných teórií.

Pre dosiahnutie funkčného a udržateľného riešenia smerujúceho k spoločenskému zmieru potrebujeme pohľad, ktorý jednotlivé paradigmy prepája. To znamená objektívne zhodnotiť výhody a nevýhody každej z nich, poznať ich silné stránky, ale aj limity a prísť k holistickému či integratívnemu uchopeniu.

Takýto pohľad môžeme hľadať len v otvorenej, slobodnej, slušnej a vecnej diskusii, ktorá sa stáva čoraz väčšou vzácnosťou.

Inštitút pre paradigmatické reformy je občianske združenie, ktoré vzniklo preto, aby analyzovalo a posudzovalo perspektívnosť rôznych paradigiem, ako i podporovalo otvorenú diskusiu medzi ich predstaviteľmi. IPPR tiež tvorí vlastné koncepcie v oblasti paradigmatických reforiem.

Naším dlhodobým cieľom je vytvoriť konzistentný, ucelený pohľad na svet, ktorý bude predstavovať odborne a vedecky podloženú alternatívu s možnosťami konkrétnej praktickej aplikácie.

K posúdeniu a podpore našej práce a aktivít ste srdečne prizvaní.
Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.