Konflikt nových paradigiem

ceruzkový súbojSúčasný stav politiky na Západe sa stal ťažko popísateľným pre pojmy, ktoré sa viažu na  staré známe ideológie. Spoločenský a aj politický konflikt, ktorý je pre mnohých stále viditeľnejší, má ťažisko v dvoch základných ideologických siločiarach.

Je tendencia ich označovať ako konflikt globálneho a liberálneho na jednej strane proti národnému a konzervatívnemu na druhej strane. 

Jeden z dôvodov, prečo rastie spoločenský konflikt, spočíva aj v zásadnom nepochopení sa. Oba nové najvýznamnejšie ideologické tábory na Západe samé poriadne nevedia, kým sú a výrazne viac skreslenia preukazujú v tom, ako vnímajú svojich oponentov. 

Niet sa čo čudovať. Analýza oboch táborov ukazuje pomerne širokú škálu ideologického spektra a je veľmi náročné ich syntetizovať v esenciálnych spoločných prvkoch.

Tieto stále viditeľnejšie siločiary nazveme v rámci paradigiem ako inkluzivizmus, ktorý nastupuje po liberálnej demokracii, a národný suverenizmus ako ďalší derivát liberálnej demokracie a popíšeme ich základné charakteristiky i to, ako sa na politickej úrovni nekonštruktívne prejavujú najmä prostredníctvom inkluzivistického totalitarizmu a národného populizmu. 

Nasledujúce texty predstavujú pokus autora priniesť koherentný prístup do viacerých prepojených spoločenských javov v rámci súčasného geopolitického Západu, ale aj poskytnúť zdravé východisko v podobe metapolitického naturalizmu.  

Jednotlivé texty sa spravidla neodvolávajú na zdroje. Ak by to tak malo byť, texty by boli mnohonásobne rozsiahlejšie a vzhľadom na obmedzený čas autora by ani nikdy nevznikli. Vychádzajú totiž z pomerne zložitých syntéz pestrého formátu veľkého množstva zdrojov (odbornej literatúry, článkov, sledovania i priamej účasti debát a mikrodebát).

Ambíciou tohto komplexnejšieho diela je priniesť nové rámce na interpretáciu javov pre konzistentnejšie vysvetlenie črtajúcej sa novej politickej reality. 

Obsah:

Ďalšie časti v príprave:

  • Postfaktualistické masmédia a informačná vojna
  • Tichý nástup totality
  • Národný populizmus
  • Národný suverenizmus
inkluzívna spoločnosť

Na Západe je stále hmatateľnejší vývoj represívnych tendencií, ktoré dostávajú označenia ako neliberálny liberalizmus, progresívny liberalizmus, dogmatický liberalizmus či dokonca liberálny fašizmus.

V tejto časti popíšeme, v čom sa táto nová ideológia líši od liberálnej demokracie, uvedieme jej základné východiská i ich kritiku a spomenieme aj, v čom spočíva jej škodlivosť.

Presadzovanie sa zúženej liberálnej demokracie a inkluzivizmu by nebolo možné, keby nemalo zázemie u ľudí, ktorí spoločne disponujú dostatkom sily na zabezpečenie jeho vzostupu. To zázemie tvorí širšia škála priamo alebo nepriamo podporných ideológií. U ich nositeľov sú determinované v rôznej miere najmä bio-psycho-socio-ekonomickým faktormi. 

bábkové divadlo

Konšpiračné teórie, respektíve vhodnejšie teórie o sprisahaní, sú typické tým, že povyšujú špekulácie na fakty, deformujú pravidlá logiky pri vyvodzovaní záverov a zároveň spravidla predkladajú, že niekto vplyvný chce, aby obsah týchto teórií ostal pred verejnosťou skrytý. 

let vtákov

Stále viac ľudí začína vnímať, že súčasné smerovanie, ale najmä inkluzivizmus, transformujúci liberálnu demokraciu, sú pre spoločnosť škodlivé. 

Skúsime načrtnúť zopár východiskových téz v podobe novej paradigmy. Nazveme ju metapolitický naturalizmus a zameriame sa najmä na zdôrazňovanie toho, čím sa odlišuje od ostatných známych ideológií či nastupujúcich nezdravých trendov. 

Tieto texty sú súčasťou komplexnejšieho diela s pracovným názvom Konflikt nových paradigiem.

Podporiť toto dielo môžete na účet IPPR: IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "Naturalizmus".

Ďakujeme.