Metodológia

 • Abstrakt, anotácia, resumé: charakteristika a rozdiely

  Encyklopédia.

  Pri tvorbe vedeckých a odborných prác sa často stretávame s požiadavkou na napísanie abstraktu, anotácie či resumé. Nie vždy je pritom jasné, čo presne sa od nás očakáva a aké sú medzi nimi rozdiely. V tomto článku si ich preto bližšie popíšeme.

 • Citácie, parafrázy, bibliografické odkazy – ako na to podľa normy ISO 690

  Študentka v knižnici

  V tomto článku si vysvetlíme, ako by sa malo správne citovať a parafrázovať podľa aktuálne účinnej normy ISO 690 a ISO 690-2 v interpretácii s národnou normou STN ISO 690 a STN ISO 690-2. Nevynecháme ani techniky, ako citovať internetové zdroje, zákony, články z časopisov, kapitoly z monografií ap. Nakoniec popíšeme tvorbu bibliografických odkazov (zoznam použitej literatúry).

 • Využitie online dotazníka a jeho úskalia v spoločenskovednom výskume

  Online dotazník

  Abstrakt: Výskumy realizované prostredníctvom internetu sú na rýchlom vzostupe. Dôvodom sú ich nespochybniteľné výhody ako ekonomickosť, rýchlosť a uľahčenie celého výskumného procesu. Faktorom je tiež stále sa rozširujúci okruh ľudí aktívne využívajúcich tento komunikačný prostriedok.

Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.