Najčastejšie latinské výrazy, ich výslovnosť, preklad a príklad použitia

Kniha v latinčine, zdroj Flickr

Pri čítaní odborných aj beletristických textov sa môžeme stretnúť s rôznymi latinskými výrazmi, často bez vysvetlenia alebo prekladu. Pripravili sme preto pre vás preklad najčastejších vyskytujúcich sa latinských výrazov v slovenských textoch. Doplnené sú aj výslovnosťou a pre lepšie pochopenie sme niekedy uviedli aj príklady použitia.


Výraz Výslovnosť Význam Príklad použitia
a fortiori a forciori tým viac, zo silnejšieho (plynie), podľa presvedčivejšieho dôvodu Každá normatívna veda (a a fortiori každá praktická náuka) predpokladá ako svoj základ určitú teoretickú vedu.
a posteriori a posteriori z neskoršieho (t. j. z účinku, následku usudzovať na príčinu, teda príčinu poznávať až z následku, zo skúsenosti prakticky dodatočne) Stáva sa , že obetní baránkovia sa a posteriori ponosujú na neovládateľnú agresivitu, ktorá je pozostatkom z čias, keď sa nedokázali brániť, a ktorej prischol výstižný názov prenesené násilie.
a priori a priori už vopred, z predchádzajúceho, z prvšieho, zo skoršieho (totiž z rozumu, bez ohľadu na skúsenosť vyvodzovať poznatky a robiť závery)
ab initio ab inicio Od začiatku. V literárnom význame ide o rozprávanie príbehu od začiatku deja; je opakom in medias res. V právnom význame znamená, že určitý úkon bol neplatný už od počiatku, nie od rozhodnutia súdu. Napr. ak bolo manželstvo anulované, považuje sa za neplatné úplne od počiatku, nie od rozhodnutia súdu; ak bolo rozvedené, rozvod nastáva až rozhodnutím súdu.
ad ad predl. k, ku, do, pri; na, pri, (až) do, po; zo, okolo, asi (viď použitia nižšie)
ad absurdum ad absurdum do nezmyselnosti (niečo alebo niekoho viesť, vyvodzovať; dokazovať nezmyselnossť alebo neudržateľnosť tvrdenia)
ad acta ad akta k spisom (pripojiť, odložiť, odložené ako vybavené, ako bezpredmetné)
ad hoc ad hok zatiaľ, k tomuto (spravidla momentu, ale používa sa aj nečasovo v tom zmysle, že sa úprava a pod. vzťahuje len na tento prípad a len na tento účel, že sa to zriadilo len pre tento prípad alebo napísalo len na túto príležitosť; nariadené len na túto situáciu)
ad hominem ad hominem k človeku, na človeka, na konkrétnu osobu (prispôsobené jeho možnostiam a potrebám; niekomu niečo vysvetliť, objasniť, dokázať tým spôsobom, že sa berie do úvahy osobitosť osoby, nie však vec sama; v teórii argumentácie označenie chybnej argumentácie, kedy sa poukazuje na vlastnosti človeka, ktorý niečo tvrdí, nie na pravdivosť alebo nepravdivosť toho, čo povedal)
adrem / ad rem ad rem k veci (nestrácať čas zaoberaním sa podrobnosťami alebo otázkami nesúvisiacimi s vecou, ale sústrediť sa na podstatu veci)
Agnus Dei agnus dei baránok Boží (z biblickej knihy Zjavenie, kde Ján apokalyptik po videní Ježiša Krista zvolal "Ecce Agnus Dei!" - hľa, baránok Boží).
alea alea kocka, neistota, nebezpečenstvo
alea iacta est alea jakta est (Suetonius) kocka je hodená, je rozhodnuté (údajne povedal Caesar v 49. r. pred n. l. pri prekročení Rubikonu, čo znamenalo neodpustiteľný akt vzbury)
alibi alibi inde (obrana, dôkaz obvineného, že sa v čase spáchania deliktu nachádzal na inom mieste)
alias alias pseudonym, alternatívne meno, ktoré si človek sám vyberie (podobné ako alter ego, ale vzťahuje sa len na meno, nie na druhú identitu)
alma mater alma mater živiteľka, výživu poskytujúca matka (v antickom Ríme sa tak nazývala bohyňa plodnosti, od stredoveku sa výraz používa na označenie poslania vysokej školy, univerzity; hlavne tá univerzita, ktorú človek vychodil, je jeho alma mater)
alter alter jeden z dvoch, druhý, iný; blížny; protiľahlý, opačný
alter ego alter ego druhý ja (stoik Zeno tak definoval priateľa, zástupcu, dôverného priateľa; môže sa vzťahovať aj na alternatívnu identitu, osobnosť toho istého človeka; podobné ako alias, vzťahuje sa však na osobnosť, identitu, nie na meno) Alter ego je druhé ja, verný priateľ. (Cicero)
amor fati amor faci mať rád svoj osud, vážiť si ho Treba sa prestať vyhovárať na nešťastné náhody a chyby okolia; naučiť sa mať svoj osud rád (amor fati) a spolupracovať s ním ako stoici, ktorí v každej životnej prekážke a strate videli príležitosť cvičiť sa v cnosti. (Páleš, E. (2012).Angelológia dejín 2. Bratislava: Sophia, s. 510)
angularis angularis rohový, štvorcový (do španielčiny a portulagčiny prešlo ako angular)
anima anima vánok, vetrík; vzduch (ako prvok); dych; duch, duša, život; duše mŕtvych; odvaha
animus animus duch, duša; myseľ, myslenie, rozum; pozornosť; pamäť; vedomie; rozvážnosť, úsudok, názor, náhľad; presvedčenie; nálada, zmýšľanie; povaha charakter...
annihilo anihilo priviesť k ničomu, zničiť
annulus (anulus) annulus (anulus) prsteň
anomalus anomalus nepravidelný
ante ante vpredu, vopred; prv, skôr, predtým
ante portas ante portas pred bránami (pokrik vyľakaných Rimanov, keď Rím obľahol kartáginský generál Hannibal; citát uvádzajú Cicero aj Titus Lívius) Hannibal ante portas!
antependium antependium ozdoba na prednej strane kresťanského oltára (väčšinou textilná, ale môže byť aj z kovu) Antependium oltára je zelenej farby, ktorá sa zväčša spája a obdobím po Zjavení pána a Turícami.
anterior anterior predošlý
apricot aprikot marhuľa po anglicky, odvodené z francúzskeho abricut, z latinského apricus = slnečný
aqua akva voda aqua benedicta - svätená voda
archi (arci) archi hlavný, najvyšší - odvodené z gréckeho arkhi, latinské archi prešlo do slovenčiny a iných jazykov ako arci arcibiskup, arcibiskupstvo
argumentum ad hominem argumentum ad hominem dôvod k človeku (t. j. tak názorne oddôvodňovať, predostierať také doklady a vývody, že sa vec zdá taká jasná, ako keby ju mal pred sebou); logicky nesprávny spôsob argumentácie, keď miesto na pravdivosť argumentu sa hodnotí osoba človeka, ktorý argument predkladá
bonafide / bona fide bona fide v dobrej viere, s dobrým úmyslom
cogito kogito myslieť, premýšľať, uvažovať
cogito ergo sum kogito ergo sum myslím, teda som Cogito ergo sum (Descartes - Rozprava o metóde)
credo kredo zverovať, odovzdávať, prenechávať; požičiavať; domnievať sa
cui bono kui bono Väčšinou v podobe otázky: Komu to prospieva?
de facto de fakto skutočne, zo skutku, podľa skutočného stavu
de iure de jure z práva, právne (uvažujúc), podľa práva
de lege ferenda de lege ferenda podľa budúcej, navrhovanej právej úpravy (opak de lege lata) Ak sa pozeráme na situáciu páchateľa de lege lata, ide o trestný čin, avšak z pohľadu de lege ferenda má novela trestného zákona jeho skutok dekriminalizovať.
de lege lata de lege lata podľa súčasnej, aktuálne platnej právnej úpravy (opak de lege ferenda)
deus ex machina deus ex machina boh zo stroja (dejový zvrat, kedy sa objaví niekto, kto zamotanú záležitosť rozuzlí – v antických tragédiách kritickú situáciu často rozrieši boh, ktorý zostúpil pomocou stroja, pomocou umelého zariadenia)
ebrietas ebrietas opilosť, rozjarenosť Páchateľ konal v alkoholovej ebriete a nebol schopný rozoznať dôsledky svojich činov.
eo ipso eo ipso samou sebou (sa rozumie), samozrejme, tým samým (skutkom), od seba samého
ergo ergo z toho dôvodu, kvôli, pre; preto, teda, zaiste, vskutku
esse est percipi ese est percipi byť znamená byť vnímaný (základné motto filozofie Georga Berkeleyho, ktorý tvrdil, že všetky vonkajšie veci existujú len vtedy, ak sú vnímané; iba mysle existujú nezávisle od toho, čo sú vnímané)
ex ante ex ante pred (udalosťou, zápasom, vychádzajúc z predpokladov)
ex offo ex offo z úradnej povinnosti Trestné stíhanie sa začína vždy ex offo. Na rozdiel od občianskeho práva, kde ktorýkoľvek občan môže podať návrh na začatie súdneho konania, v trestnom práve občan iba oznamuje možné spáchanie trestného činu a trestné stíhanie začína vždy policajt alebo prokurátor.
ex post facto ex post fakto Používané aj skrátene: ex post – po čine, potom, dodatočne
ex vivo ex vivo mimo živého – biologické skúmanie tkaniva alebo časti organizmu oddeleného od celku
exlibris / ex libris ex libris z kníh (používa sa na označenie vlastníctva knihy vo forme pečiatky alebo nálepky umiestnenej na prvých stránkach knihy) Ex libris Juraj Novák (označuje knihu Juraja Nováka)
expressis verbis expresis verbis s výslovnými (zreteľnými) slovami, výslovne
falsus passus falsus pasus Známejšie vo francúzštine ako faux pas s výslovnosťou fópa. Chybný krok, spoločenská chyba
hic et nunc hik et nunk tu a teraz
hoc hok sem, na toto miesto
honoris causa honoris kauza z úcty, čestný, na počesť (prídavok k čestnému titulu, napr. Dr. h. c. – doktorát priznaný na znak úcty alebo „čestný doktor“, na rozdiel od doktorátu nadobudnutého riadnym vysokoškolským štúdiom)
ibidem / ibid ibidem na tom istom mieste, tamže
in concreto in konkreto na daný prípad vztiahnuté, v jednotlivom prípade, konkrétne
in medias res in medias res do prostred vecí, do jadra vecí Hra uvádza diváka do deja in medias res, keďže už v prvej scéne je svedkom vraždy a až v ďalších obrazoch sa dozvedá o okolnostiach, ktoré k nej viedli.
in natura in natura v prírode - biologické skúmanie živých organizmov mimo laboratória, v prirodzenom prostredí, mimo laboratória; porovnaj in vitro, in vivo
in nomine Domini in nomine domini v mene Pána - pápežská bula Mikuláša II. z roku 1059
in situ in situ na mieste
in somnis veritas in somnis veritas v snoch je pravda
in vino veritas in vino veritas vo víne (je) pravda; podnapitý hovorí pravdu (Plinius)
in vitro in vitro v skle, skúmavke - biologické skúmanie živých organizmov (najčastejšie buniek, rastlín) kultivovaných, vytvorených v laboratórnom skle, v oddelení od ich prírodných podmienok; porovnaj in natura, ex vivo
in vivo in vivo v živom - biologické skúmanie prevádzané na celom živom organizme; opak ex vivo
inri inri skratka výrazu Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Ježiš Nazaretský, kráľ Židov - posmešný nápis, ktorý bol v troch jazykoch (latinčine, hebrejčine a aramejčine) umiestnený nad krížom Ježiša Krista
ipso facto ipso fakto samým činom, (silou) samého činu (faktu); tzn. že právne účinky činu nastupujú samy od seba
mater mater matka; materinské mesto, materinský kmeň; žena, starena; pôvodkyňa, príčina
mea (maxima) culpa mea (maksima) kulpa moja (najväčšia) vina, používané aj v latinskej omši pri úkone kajúcnosti - mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
memento mori memento mori pamätaj, že umrieš (že si smrteľný)
modus operandi modus operandi spôsob činnosti (spôsob spáchania protiprávneho činu)
natura natura narodenie, rod; prirodzená povaha, prirodzenosť; prirodzené nadanie, povaha, charakter, temperament; príroda; prirodzená zákonitosť, zákon prírody, prirodzený poriadok; podstata, živel; prirodzené zariadenie
ne bis in idem ne bis in idem nie dvakrát v tej istej veci (spor sa nesmie viesť dvakrát v tej istej veci – zásada procesného práva)
nexus nexus súvislosť, spojenie Pre existenciu zavinenia musí medzi konaním páchateľa a spôsobenou škodou byť kauzálny nexus, t. j. príčinná súvislosť.
nosce te ipsum nosce te ipsum poznaj sám seba – slová vyryté na vstupe Apolónovho chrámu v Delfách, po grécky gnothi seauton. Pôvodný výrok sa pripisuje Tálesovi. Ďalšia latinská varianta je temet nosce.
nota bene nota bene poznač si dobre, t. j. prosím zaznamenajte, všimnite si Kto si dokáže predstaviť moje prekvapenie, keď vysvitlo, že pochádzala z Burgundska a nota bene bola príbuznou vzdialeného bratanca môjho manžela.
ora et labora ora et labora modli sa a pracuj
panem et circenses panem et circenses chlieb a hry
per se per se sám sebou, samozrejme
prima facie prima facie na prvý pohľad (dôkaz prvým dojmom, zdaním)
priori priori v rámci a priori
pseudo pseudo z gréčtiny
quid pro quo kvid pro kvo niečo za niečo, čosi za niečo
quo vadis kvo vadis Kam kráčaš? Biblický citát, ktorý sa pýta Sv. Peter Ježiša; román poľského spisovateľa Henryka Sienkiewicza z roku 1896, ocenený Nobelovou cenou
quod erat demonstrandum kvod erat demonstrandum čo bolo treba dokázať (používa sa ako označenie posledného kroku dôkazu v logike, aj v skratke Q. E. D)
res publica res publika res publicae – veci verejné (sú vo vlastníctve štátu)
rex rex kráľ
sic sik sic erat scriptum – tak bolo napísané; uvádza sa pri citácií, ak pôvodný text obsahuje preklep, aby bolo jasné, že chyba bola už v origináli
vacat vakat chýba, nie je tu, prázdny, uprázdnený
vice versa vice versa naopak, opačnou silou, obrátene
pars pro toto pars pro toto celok za časť - keď určitou časťou veci označujeme celú vec Anglicko (pričom tým myslíme celé Spojené kráľovstvo)
totum pro parte totum pro parte časť za celok - keď použitím pomenovania celej veci označujeme len jej časť Amerika (pričom tým myslíme len Spojené štáty americké)
casus belli kasus beli dôvod vojny, zámienka na vedenie vojnyPodporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.