Zásady publikovania príspevkov na internetovej stránke IPPR

Inštitút pre paradigmatické reformy (IPPR) je supraideologické a apolitické občianske združenie, ktorého cieľom je analyzovať a hodnotiť mnohé z tendencií najmä vo verejnej oblasti.

Momentálnymi záujmovými oblasťami IPPR sú napríklad sociálna politika, filozofia, sociológia, politológia, psychológia či právna veda. Osobitnú pozornosť IPPR venuje identifikovaniu paradigiem a hodnoteniu ich relevantnosti.

Všeobecné zásady

Samozrejmými požiadavkami pre všetky príspevky publikované IPPR sú:

  • Odborná fundovanosť a objektivita. V príspevkoch sa nesmie objaviť zámerné uvádzanie nepravdivých skutočností, skresľovanie faktov alebo zavádzanie. V prípade odborných článkov sú tieto požiadavky najvýraznejšie.
  • Slušnosť. Konfrontáciu je potrebné obmedziť len na vecnú rovinu a v žiadnom prípade neprechádzať do osobných útokov a výrazne subjektívnych hodnotiacich úsudkov, najmä nešpecifického charakteru („pochybné združenie“, „obálka knihy je škaredá“, „pseudoodborník“ a pod.).
  • Prehľadnosť a čitateľnosť. Grafická forma spracovania príspevku by mala čitateľom umožňovať dobrú čitateľnosť a orientáciu v texte. Preto treba príspevok dostatočne často členiť na časti opatrené podnadpismi. Odseky majú mať primeraný rozsah (odsek nad 7 riadkov je už ťažšie čitateľný a môže pôsobiť pre čitateľa demotivujúco).

Ďalej je odporúčané a vítané vo vlastnom texte odkazovať na iný relevantný príspevok IPPR.

IPPR si vyhradzuje právo neakceptovať príspevky a to aj bez udania dôvodu.

IPPR za zverejnenie príspevku neposkytuje honorár.

Typy príspevkov

IPPR publikuje príspevky, ktoré možno rozdeliť predovšetkým do troch typov:

  • odborné články;
  • komentáre;
  • recenzie.

Konkrétnejšie obsahové a formálne požiadavky zodpovedajú účelu jednotlivých typov príspevkov.

Typy príspevkov na IPPR – prehľad
Odborný článokKomentárRecenzia
Charakteristika Spracovanie témy na odbornej úrovni podľa súčasného stavu vedeckého poznania. Ekvivalentom sú publikácie v zborníkoch, odborných časopisoch a pod. Stručné zhodnotenie aktuálnej témy či udalosti Zhodnotenie určitého produktu alebo diela: knihy, dokumentárne filmy a pod.
Odporúčaný rozsah 5 – 10 normostrán (9 000 – 18 000 znakov) 2 – 4 normostrany (3 600 – 7 200 znakov) 2 – 5 normostrán (3600 – 9000 znakov)
Štýl Strohý, odborný, neutrálny, bez irónie či humoru Populárno-náučný, bez príliš odborných výrazov a zachádzania do detailov Populárno-náučný
Cieľová skupina Odborníci, študenti, ľudia s hlbším amatérskym záujmom Široká verejnosť Ľudia so záujmom o produkt
Objektívnosť Najvyššia: hodnotenie sa používa minimálne, a musí byť podporené argumentáciou s odkazmi na pramene či výskumné zistenia. Je potrebné odlíšiť domnienky a predpoklady od už empiricky skúmaných skutočností. Odporúča sa uviesť aj odkazy na pramene s iným uhlom pohľadu. Vysoká: tézy uvedené v komentároch je potrebné podporiť argumentmi, prípadne odkazmi na literatúru Stredná: svoje subjektívne dojmy však je dobré podporovať argumentáciou
Práca so zdrojmi Dodržiavanie citačných noriem, odporúčaná je metóda prvého údaja a dátumu. Odkazovanie na zdroje nie je nevyhnutné, ale odporúča sa odkazovanie aspoň na internetové pramene (napr. denné spravodajstvo) z príslušných častí textu. Podľa kontextu je vhodné odkazovať na konkrétnu stranu, minutáž a pod.

Pri používaní zdrojov sa používajú štandardné akademické zásady ich uvádzania, pričom preferovaná je citačná metóda prvého údaja a dátumu s okrúhlymi zátvorkami.

Metóda prvého údaja a dátumu – príklad citovania
Citovanie v texte
Bližšie túto problematiku rozoberá Nakonečný (2009). „Motívom však nemusí byť iba aktuálne vystupujúca potreba, ale tiež očakávania určitého budúceho uspokojenia“ (Nakonečný, 2009).
Záznam v bibliografii
NAKONEČNÝ, Milan. 2000. Sociální psychologie. Praha : Academia, 2000. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.

Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.