Sociálne zabezpečenie v kocke

Žaba s peniazmi

Oblasť sociálneho zabezpečenia je považovaná za jednu z najkomplikovanejších súčasti práva. A to aj z toho dôvodu, že pravidlá jednotlivých nástrojov sociálneho zabezpečenia sa menia aj viackrát v roku a viaceré dávky sa menia automaticky v závislosti od rôznych parametrov, ako napr. priemerná mzda v národnom hospodárstve, životné minimum ap.

Nasledujúci text je určený pre rýchlejšie zorientovanie sa v jednotlivých nástrojoch sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Konkrétne dávky a pravidlá sú účinné k druhému polroku 2017. Avšak názvy i usporiadenie systému je aktuálne zatiaľ stále. Môže slúžiť študentom, ale tiež ľuďom so záujmom o tému. Popisy pravidiel poskytovania jednotlivých dávok a príspevkov sú kvôli stručnosti príliš zjednodušujúce, vystihujú však základné princípy. Pre riadne pochopenie treba študovať vždy príslušnú legislatívu.

Tri piliere sociálneho zabezpečenia na Slovensku a tri princípy

Sociálne zabezpečenie na Slovensku stojí na troch pilieroch (subsystémoch), z ktorých každý sa riadi prevažne jedným z princípov distributívnej spravodlivosti:

I. Sociálne poistenie – princíp zásluhovosti

Podstatná je tu sociálna udalosť (napr. nezamestnanosť, invalidita, choroba, materstvo ap.). Zjednodušene povedané, výšky dávok závisia od vymeriavacích základov, z ktorých sa platia sociálne odvody (čiže výšky predošlého príjmu), čo má kopírovať mieru zásluhy.

II. Štátna sociálna podpora – princíp rovnakosti

Aj tu je podstatná sociálna udalosť (napr. narodenie dieťaťa, nezaopatrenosť dieťaťa, úmrtie človeka ap.). Na rozdiel od dávok sociálneho poistenia sú však dávky spravidla v jednotnej (rovnakej) výške.

III. Sociálna pomoc – princíp potrebnosti

Sociálna pomoc sa poskytuje iba tomu, kto sa ocitol v hmotnej núdzi a zároveň preukáže, že nedisponuje zdrojmi, vďaka ktorými by sa z tejto situácie dostal a zároveň nie je schopný sa z nej dostať vlastnými silami. Je teda potrebná pomoc štátu.

Dôležité je preukázať potrebnosť a chýbajúcu schopnosť zabezpečiť sa vlastným pričinením (napr. nájsť si a udržať prácu). Rozsah pomoci môže, zjednodušene povedané, za splnenia mnohých podmienok do veľkej miery finančne kompenzovať rozdiel medzi životným minimom a vlastným príjmom. Čiže iba tú potrebnú časť na predchádzanie stavu extrémneho materiálneho nedostatku.

V tomto prehľade budeme sociálnu pomoc redukovať iba na pomoc v hmotnej núdzi, ktorá predstavuje finančné dávky. Súčasťou sociálnej pomoci sú aj sociálne služby (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), čiže nepeňažné plnenia.

Viac o týchto princípoch si môžete prečítať tu.

Pilier sociálneho zabezpečenia

Financovanie

Administratívne zastrešenie

Sociálne poistenie

Odvody zamestnávateľa a zamestnanca (poistné)

Jednotlivé sadzby poistného dostupné tu.

Sociálna poisťovňa

Sociálna podpora

Dane (štátny rozpočet)

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Sociálna pomoc

Dane (štátny rozpočet)

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Dôležité skratky

V ďalšom textu budeme používať viaceré zaužívané skratky. Ich zoznam pre lepšie pochopenie uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Skratka

Význam

ADH

Aktuálna dôchodková hodnota. Pre rok 2017 = 11,3505 €

DVZ

Denný vymeriavací základ (zjednodušene cca tridsatina hrubej mzdy)

FO

Fyzická osoba

HM

Hrubá mzda (mesačná)

HN

Hmotná núdza

CHzP

Choroba z povolania

ID

Invalidný dôchodok

MD

Minimálny dôchodok

MM

Minimálna mzda

MPSVZČ

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

NS

Náhradná starostlivosť (o dieťa)

PM

Priemerná mzda (mesačná)

PN

Pracovná neschopnosť

POMB

Priemerný osobný mzdový bod

PSD

Predčasný starobný dôchodok

PSVZČ

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

Pracovný úraz

RP

Rodičovský príspevok

SD

Starobný dôchodok

SP

Sociálna poisťovňa

SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba

ŤZP

Ťažké zdravotné postihnutie

ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

VVZ

Všeobecný vymeriavací základ

VZ

Vymeriavací základ (zjednodušene hrubá mzda)

ŽM

Životné minimum

I. Sociálne poistenie

Zamestnanci a iné povinné osoby sú zo zákona povinne sociálne aj zdravotne poistení. Poistné sa platí každý mesiac prostredníctvom odvodov, v prípade sociálneho poistenia idú sociálne odvody do Sociálnej poisťovni. Odvody sú rozdelené medzi zamestnávateľa a zamestnanca a sú definované ako určité percento z hrubej mzdy zamestnanca. Z jednotlivých fondov sú následne vyplácaní poberatelia dávok zo sociálneho poistenia.

Pri výpočte dôchodkových dávok sú kľúčové tri pojmy:

 • priemerný osobný mzdový bod (POMB),
 • obdobie dôchodkového poistenia (ODP),
 • a aktuálna dôchodková hodnota (ADH).

POMB má zložitú definíciu, ale v konečnom dôsledku určuje, ako sa zárobky poistenca vychyľovali od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Hypoteticky, ak by poistenec celý svoj čas na trhu práce zarábal presne priemernú mzdu v národnom hospodárstve, jeho POMB bude 1. Pri nižších zárobkoch bude nižší, pri vyšších zárobkoch bude vyšší.

S cieľom zmierňovať rozdiely vo výškach dôchodkov sa na hodnotu POMB prevyšujúcu hodnotu 3 neprihliada. Okrem toho sa POMB od 1,25 mierne redukuje a POMB nižší ako 1 sa mierne kompenzuje.

Obdobie dôchodkového poistenia predstavuje u poistenca roky, za ktoré bolo zaplatené poistné, zjednodušene to odzrkadľuje odrobené roky počas života.

Aktuálna dôchodková hodnota predstavuje hodnotu jedného POMB. Medziročne sa upravuje v závislosti od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve, aby dôchodkové dávky lepšie kopírovali aktuálne príjmy v spoločnosti.

POMB a ODP definujú v podstate to, koľko peňazí za poistenca išlo do SP. Vo vzorcoch na výpočet dôchodkových dávok je táto zásluha do veľkej miery zohľadnená.

Tabuľka Nemocenské poistenie

Názov dávky

Sociálna udalosť

Popis a podmienky

Sumy a podporné obdobie

Nemocenské

PN

Poistenec má nárok na nemocenské, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne PN na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie.

Nemocenské je u zamestnancov kombinované s inštitútom náhrady príjmu pri dočasnej PN (zákon č. 462/2003), kedy prvých 10 dní PN vypláca namiesto nemocenského náhradu príjmu zamestnávateľ.

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej PN. SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od 1. dňa dočasnej PN.

Sumy: 25 % z DVZ prvé 3 dni; 55 % z DVZ od 4. dňa.

U zamestnancov prvých 10 dní PN vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu pri dočasnej PN (prvé tri dni 25 % z DVZ a 4. až 10. deň 55 % z DVZ) a až od 11. dňa začína vyplácať Sociálna poisťovňa nemocenské.

Nemocenské zaniká najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej PN.

Ošetrovné

Ošetrovanie člena rodiny

Poistenec celodenne a osobne ošetruje choré dieťa, manžela/manželku, rodiča, rodiča manžela/manželky. Alebo sa stará o dieťa do 10 rokov, ktorému bolo nariadená karanténne opatrenie alebo uzavretá napr. škola.

Suma: 55 % z DVZ.

Poskytuje sa max. 10 dní.

Vyrovnávacia dávka

Tehotenstvo

Kompenzuje rozdiel v mzde u tehotnej zamestnankyne, ktorá v dôsledku tehotenstva musela byť preradená na inú prácu s nižšou mzdou ako pred preradením.

Suma: 55 % z rozdielu medzi pôvodným VZ a aktuálne nižším VZ.

Materské

Materstvo

Materské slúži ako kompenzácia príjmu rodiča (predovšetkým matky) v dôsledku odchodu na materskú dovolenku.

Nárok vzniká 6 týždňov pred očakávaným pôrodom. Podmienkou je, aby bola zamestnankyňa poistená aspoň 270 dní v posledných 2 rokoch.

Suma: 70 % z DVZ do 30. 4. 2017. Od 1. 5. 2017: 75 % z DVZ.

Vyplácanie zaniká uplynutím 34. týždňa (u osamelej matky uplynutím 37. týždňa; u matky po viacdetnom pôrode uplynutím 43. týždňa; u matky, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa uplynutím 14. týždňa)

Tabuľka Dôchodkové poistenie

Názov dávky

Sociálna udalosť

Popis a podmienky

Sumy a podporné obdobie

Starobný dôchodok

Staroba

Nárok: poistenec dovŕšil dôchodkový vek (pre rok 2017 je dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní) a bol najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený.

SD = POMB × ODP × ADH

Vypláca sa do smrti poberateľa.

Predčasný starobný dôchodok

Staroba

Podmienky:

najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia;

poistencovi chýbajú najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku;

suma PSD je vyššia ako 1,2-násobok sumy ŽM.

Suma PSD sa určí ako suma SD znížená o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na PSD do dovŕšenia dôchodkového veku.

Vypláca sa do smrti poberateľa.

Minimálny dôchodok

Staroba

Podmienky: minimálne 30 rokov kvalifikovaného ODP (od 1. januára 1993 sa započítajú len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí OMB najmenej 0,241 => ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Dôchodkové príjmy sú nižšie ako minimálny dôchodok.

Pri 30 kvalifikovaných rokoch ODP je MD 1,36 x ŽM: 269,50 €;

pri 40 kvalifikovaných rokoch ODP je to 1,57 x ŽM: 311,10 €.

Vypláca sa do smrti poberateľa.

Invalidný dôchodok

Invalidita

Podmienky:

stav invalidity;

získaný potrebný počet rokov dôchodkového poistenia (okrem „invalidov z mladosti“);

nedovŕšenie dôchodkového veku;

nepoberanie predčasného starobného dôchodku.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (viac ako rok) má PSVZČ o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

ID = POMB × (ODP do vzniku nároku na ID + obdobie od vzniku nároku na ID do dovŕšenia dôchodkového veku) × ADH.

Suma ID poistenca, ktorý má PSVZČ max. 70 %: ID = % PSVZČ × POMB × (ODP do vzniku nároku na ID + obdobie od vzniku nároku na ID do dovŕšenia dôchodkového veku) × ADH.

ID sa vypláca do dovŕšenia dôchodkového veku.

Vdovské a vdovecké

Smrť manžela/manželky

Poskytuje sa vdovcom alebo vdovám. Podmienky: zosnulá osoba poberala SD, ID alebo mala nárok na PSD, zosnulá osoba splnila podmienky nároku na SD alebo získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na ID alebo zomrela v dôsledku PÚ alebo CHzP.

Suma: 60 % zo SD alebo ID, na ktorý mala alebo by mala zosnulá osoba nárok.

Štandardne sa poskytuje po dobru jedného roka od smrti manžela/manželky.

Sirotský dôchodok

Smrť rodiča

Nárok: nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič poberajúci SD alebo ID, mal nárok na PSD alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na ID, alebo zomrel v dôsledku PÚ alebo CHzP.

Suma: 40 % zo SD alebo ID, na ktorý mal alebo by mal nárok zosnulý rodič.

Poskytuje sa najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku poberateľa.

Tabuľka Úrazové poistenie

Názov dávky

Sociálna udalosť

Popis a podmienky

Sumy a podporné obdobie

Úrazový príplatok

PN v dôsledku PÚ

PN nastala v dôsledku PÚ.

Dopĺňa sa s nemocenskou dávkou a náhradou príjmu zamestnanca zo strany zamestnávateľa.

Sumy: 55 % z DVZ prvé 3 dni; 25 % z DVZ od 4. dňa

Úrazová renta

Invalidita v dôsledku PÚ

Invalidita nastala v dôsledku PÚ alebo CHzP.

Suma: 30,4167 * 80 % DVZ * (MPSVZČ/100) - ID

Jednorazové vyrovnanie

PSVZČ o 10 až 40 %

Poistenec

a) v dôsledku PÚ alebo CHzP má MPSVZČ min. 10 % a max. 40 %,

b) mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na SD a má MPSVZČ min. 10 %, alebo

c) mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania PSD alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má MPSVZČ min. 10 %.

Suma: 365 * DVZ * % MPSVZČ/100

Pozostalostná úrazová renta

Osoba s vyživovacou povinnosťou zomrela v dôsledku PÚ alebo CHzP.

Osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku PÚ alebo CHzP, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný PSD, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu.

Suma je vo výške výživného alebo vo výške príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

Vypláca sa v čase, keď mala trvať vyživovacia povinnosť. Nárok zaniká aj dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek.

Jednorazové odškodnenie

Smrť manžela/manželky alebo rodiča v dôsledku PÚ alebo CHzP.

Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku PÚ alebo CHzP, majú nárok na jednorazové odškodnenie.

Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok DVZ, max. 46 485,40 €.

Suma jednorazového odškodnenia na každé nezaopatrené dieťa je 1/2 jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky poškodeného.

Rehabilitačné

Poškodenému sa poskytuje pracovná rehabilitácia.

Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku PÚ alebo CHzP má pokles pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu. Nárok na rehabilitačné vzniká osobe, ktorej sa poskytuje pracovná rehabilitácia.

Suma: 80 % DVZ.

Poskytuje sa počas dní trvania pracovnej rehabilitácie.

Rekvalifikačné

Poškodenému sa poskytuje rekvalifikácia.

Rekvalifikácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku PÚ alebo CHzP má MPSVZČ, ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu.

Rekvalifikácia je zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou umožňujúcou jeho pracovné uplatnenie v inej vhodnej činnosti poškodeného. Poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia, má nárok na rekvalifikačné.

Suma: 80 % DVZ.

Poskytuje sa počas dní trvania rekvalifikácie.

Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Náhrada nákladov spojených s liečením

Náklady s liečením v dôsledku PÚ alebo CHzP.

Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku PÚ alebo CHzP na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.

Náklady spojené s liečením, maximálne 23 242,70 €.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Náklady spojené s pohrebom pozostalého v dôsledku PÚ alebo CHzP.

Ak poškodený zomrel v dôsledku PÚ alebo CHzP, má ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom, nárok na ich náhradu.

FO a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktoré s poškodeným ku dňu jeho smrti žili v domácnosti, majú nárok na náhradu 1/3 výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie; cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Suma: náhrada 1/3 výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie max. 99,60 € pre každú FO a nezaopatrené dieťa.

Všetky náhrady spojené s pohrebom max. 2 324,40 €.

Tabuľka Garančné poistenie

Názov dávky

Sociálna udalosť

Popis a podmienky

Sumy a podporné obdobie

Dávka garančného poistenia

Neuspokojovanie mzdových nárokov zamestnanca v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa

Zamestnanec má nárok na dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca, ktorými sú najmä nárok na mzdu.

Dávka garančného poistenia = príslušný nárok znížený o poistné na zdravotné poistenie, sociálne poistenie za zamestnanca a preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti.

Max. v rozsahu 3 mesiacov a max. 3-násobok 1/12 VVZ určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Tabuľka Poistenie v nezamestnanosti

Názov dávky

Sociálna udalosť

Popis a podmienky

Sumy a podporné obdobie

Dávka v nezamestnanosti

Strata príjmu v dôsledku nezamestnanosti

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných bol poistený v nezamestnanosti min. 2 roky.

Suma: 50 % z DVZ.

Poskytuje sa max. 6 mesiacov.

Legislatíva

 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

 

II. Štátna sociálna podpora

Dávky štátnej sociálnej podpory prispievajú rodinám na zvýšené výdavky súvisiace so sociálnymi udalosťami od narodenia dieťaťa cez starostlivosť o dieťa a výchovu dieťaťa až po pochovanie člena rodiny. Sú skôr v symbolickej výške, pričom sa poskytujú v rovnakej sume bez ohľadu na príjem poberateľov.

Tabuľka Štátna sociálna podpora

Názov dávky

Sociálna udalosť

Popis a podmienky

Sumy a podporné obdobie

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí

Narodenie dieťaťa

Na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca, resp. novorodencov

Suma: 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z 1. až 3. pôrodu matky a ktoré sa dožilo najmenej 28 dní; 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo 4. a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z 1. pôrodu až 3. pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní. Ide o jednorazové dávky.

Rodičovský príspevok

Starostlivosť o dieťa do 3/6 rokov.

Na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa

Suma: Do 30. 4. 2017: 203,20 € mesačne; od 1. 5. 2017: 213,20 € mesačne; ak ide o 2 a viac súčasne narodených detí, RP sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom.

RP je 50 % sumy, ak rodič nedbá o plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jeho starostlivosti.

Ak je materské nižšie ako RP, suma RP dorovnáva tento rozdiel.

Poskytuje sa do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 6 rokov dieťaťa, ak má dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Starostlivosť o dieťa inou osobu ako rodič

Oprávnená osoba na príspevok na starostlivosť o dieťa vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej alebo vysokej škole a v tom čase je dieťaťu poskytovaná starostlivosť inou osobu.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa vylučuje s RP a materským. A príspevok sa poskytuje na každé dieťa.

Príspevok sa vypláca za kalendárny mesiac v sume:

úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, max. 280 €;

určených mesačných príspevkov max. 80 €, ak starostlivosť poskytuje materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve;

41,10 €, ak starostlivosť zabezpečuje iná FO (napr. starý rodič).

Prídavok na dieťa

Výchova a výživa nezaopatreného dieťaťa

Štát touto dávkou prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Suma: 23,52 € mesačne.

Poskytuje sa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne dieťa pripravuje na povolanie štúdiom.

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Náhradná starostlivosť o dieťa

Ide o poskytovanie príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa, ak je vykonávaná osobne na základe rozhodnutia súdu inou FO ako rodič.

jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do NS: 500 €;

jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku NS: 922,29 €;

opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do NS: 138,13 € mesačne;

opakovaný príspevok náhradnému rodičovi: 175,62 € mesačne;

Ak sa náhradný rodič stará o 3 a viac detí, ktoré sú súrodenci, príspevok sa zvyšuje o 124,91 € mesačne;

osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, ak sa stará o dieťa s ŤZP: 72,36 € mesačne navyše za každé také dieťa.

Príspevok na pohreb

Úmrtie

Príspevkom štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Suma: 79,67 €. Poskytuje sa jednorazovo.

Legislatíva

 • Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov

 

III. Sociálna pomoc – pomoc v hmotnej núdzi

Pomoc v hmotnej núdzi sa viaže iba na jednu sociálnu udalosť, tou je chudoba alebo presnejšie hmotná núdza. Pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sú kľúčové výrazy hmotná núdza (HN) a životné minimum (ŽN).

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Životné minimum predstavuje minimálnu hranicu príjmov FO, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Životné minimum je:

 • 199,48 € (do 30. 6. 2017: 198,09 €) pre jednu plnoletú osobu;
 • 139,16 € (do 30. 6. 2017: 138,19 €) pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu;
 • 91,06 € (do 30. 6. 2017: 90,42 €) pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo pre nezaopatrené dieťa.

Napr. pre 5-člennú rodinu zloženú z dvoch dospelých a troch detí je od 1. 7. 2017 ŽM 199,48 + 139,16 + 3 × 91,06, čiže 611,82 €.

Postup pre výpočet dávky a príspevkov k dávke v HN:

 1. Najprv sa posúdi, či príjem FO alebo príjem domácnosti nedosahuje sumy ŽM. Ak je príjem nižší ako ŽM, vtedy je stav HN.
 2. Následne sa posudzuje, na ktorú dávku a príspevky k dávke majú posudzované osoby nárok.
 3. Suma pomoci v HN sa určí tak, že od úhrnu priznaných súm sa odpočíta príjem.

Tabuľka Pomoc v hmotnej núdzi

Názov dávky

Popis a podmienky

Sumy a podporné obdobie

Dávka v hmotnej núdzi

Ide o základnú dávku odvíjajúcu sa od štruktúry domácnosti, ku ktorej sa v závislosti od splnenia ďalších podmienok prisudzujú príspevky k dávke.


61,60 € mesačne, ak ide o jednotlivca;

117,20 € mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi;

107,10 € mesačne, ak ide o dvojicu bez detí;

160,40 € mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi;

171,20 € mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi;

216,10 € mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Dávka sa môže znížiť o 61,60 € za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v pracovno-právnom vzťahu s dohodnutým rozsahom najmenej 32 hodín mesačne alebo ktorý sa po dohode nezúčastní v rozsahu 32 h mesačne napr. menších obecných služieb pre obec.

Ochranný príspevok

Je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou najmä kvôli pracovnej neschopnosti či MPSVZČ o viac ako 70 %.

63,07 € mesačne pre člena domácnosti, ktorý dosiahol dôchodkový vek, je invalidný z dôvodu PSVZČ o viac ako 70 %, osamelý rodič celodenne sa starajúci o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa, osoba starajúca sa o ŤZP, osoba v resocializácii;

34,69 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je PN viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní;

13,50 € mesačne, ak ide o člena tehotnú ženu od 4. mesiaca tehotenstva alebo rodiča dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

Aktivačný príspevok

Je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

V praxi udržiavanie pracovných zručností môže byť napr. v podobe vykonávania menších obecných služieb v rozsahu min. 64 h a max. 80 h mesačne.

63,07 € mesačne

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku.

17,20 € mesačne

Príspevok na bývanie

Je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním

55,80 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti;

89,20 € mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti

Osobitný príspevok

Patrí osobe, ktorej vznikol pracovný vzťah najmenej v rozsahu polovice týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške MM zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku MM, ktorá pred vznikom pracovného pomeru bola dlhodobo nezamestnaným občanom a ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje PvHN alebo ktorej sa skončilo poskytovanie PvHN v súvislosti so vznikom pracovného vzťahu.

Poskytuje sa najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov vo výške 126,14 € mesačne prvých 6 mesiacov a 63,07 € mesačne ďalších 6 mesiacov.

Jednorazová dávka

Je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje PvHN, najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, max. do výšky 3-násobku ŽM pre jednu plnoletú FO.

Súčet súm opakovane priznanej tejto dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu 3-násobku ŽM.

Legislatíva

 • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zdroj obrázka: Pixabay.com
Podporiť naše združenie môžete na náš bankový účet:

IBAN: SK0683300000002101694717 s poznámkou "ippr".

Viac informácií o finančnej podpore.

Ďakujeme.