An Outline of Problems Related to Accessibility of Contraception to and Voluntary Sterilization of Marginalized and Disadvantaged Groups (Excerpt)

contraception

Abstract: The requirement of availability of contraception and voluntary sterilization to marginalized and disadvantaged groups follows from the National Program of Care for Women, Safe Motherhood and Reproductive Health. This article tries to answer two questions related to it: 1. What meaning can it have to advance measures that have the potential to decrease the fertility of marginalized and disadvantaged groups? 2. Does the potential accessibility of contraception and voluntary sterilization for marginalized and disadvantaged groups the potential to actually decrease the fertility of these groups?

The full text of the article is available in Slovak.

Conclusion

We have shown that the increased fertility of the poor is a serious economic-humanitarian problem of today's developed nations.

We expect the discussion about how to reduce or reverse this quantitative demographic trend to become more and more vocal. Also in connection with the situation on the work market, where ever increasing qualification is required, and larger and larger groups are becoming unintegrable at the work market (see Bednárik et al., 2005; Keller, 2010; Rievajová, 2009).

A free of charge access to hormonal contraception or sterilization are instruments which seem promising to decrease the fertility of the poor. We have shown that this expectation is a bit vague, mainly in the case of contraception pills. It is also obvious that these groups practice some kinds of birth control, otherwise their fertility would be even higher. Thus, it has to do with more than just a problematic economic accessibility of various forms of birth control.

If a free of charge access to various forms of contraception would be granted for these groups, we could expect a mild decrease in their fertility. The question remains open whether this decrease would be worth the potential problems associated with such measures.

Matulay (2003, p. 26-27) points out that answering related ethical questions would be difficult:

  • "To what extent do the Roma parents have the right to bring to the world and afterwards socialize children, given that the majority is responsible for ensuring their survival?"
  • "Does a democratic and towards the ideals of humanism striving modern society have a right to force the Roma to renounce their philosophy and way of life out of economic reasons, if the Roma themselves don't want to do so?"

Similarly, Bakalář (2003) reflects on whether social help to people should be in some way conditioned on suspending their fertility (in terms of temporary or permanent sterilization).

The outlined reflections on the potential financially motivated or even forced suspension of fertility would require a separate, more extensive study, where ethical aspects would need to be stressed and also an analysis of related international human rights documents.

References

BAKALÁŘ, Petr. 2003. Tabu v sociálních vědách. Praha : Votobia Praha, 2003. 343 s. ISBN 80-7220-135-2.

BAKALÁŘ, Petr. 2004. Psychologie Romů. Praha : Votobia Praha, 2004. 179 s. ISBN 80-7220-180-8.

BARTOŠOVIČ, Ivan – HEGYI, Ladislav. 2010. Zdravotné problémy rómskeho etnika. In: Lekársky obzor 4/2010, [online]. 2010-06-23 12:50 [cit. 2010-11-16]. URL: <http://www.lekarsky.herba.sk/lekarsky-obzor-4-2010/zdravotne-problemy-romskeho-etnika>.

BEDNÁRIK a kol. 2005. Zmeny v systéme pomoci v hmotnej núdzi a ich dosah na sociálno-ekonomickú situáciu občanov v hmotnej núdzi a ich integráciu na trh práce. Bratislava : Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2005 [cit. 2011-01-10]. 133 s. URL: <http://www.sspr.gov.sk/texty/File/pdf/2005/eneke/Zmeny_v_systeme_pomoci.pdf>.

BERNADIČ, M. 2003. Nadpriemerné intelektové nadanie – prediktor úspechu? In: Psychiatria, [online], č. 3, 10, 2003 [cit. 2010-12-20]. s. 139-142. URL: <http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/3-2003/psy3-2003-cla6.pdf>.

BLEHA, Branislav – VAŇO, Boris. 2007. Niektoré teoretické a metodologické aspekty populačnej politiky a náčrt jej koncepcie pre Slovenskú republiku, [online]. [s.a.]. 2007. 30 s. URL: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/cl49.pdf>; <http://www.humannageografia.sk/bleha/Niektore_aspekty_populacnej_politiky.pdf>.

BODNÁROVÁ, Bernardína a kol. 2005. Medzigeneračná reprodukcia chudoby, [online]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2005-07 [cit. 2009-03-14]. 102 s. URL: <http://www.sspr.gov.sk/texty/File/pdf/2005/rodina/Medzigen_repro_chudoby_1.pdf>.

BODNÁROVÁ, Bernardína a kol. 2006. Medzigeneračný prieskum podmienok života rodín, [online]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2006-12 [cit. 2009-03-14]. 84 s. URL: <http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2006/Gerbery/Prieskum_podmienok.pdf>.

BODNÁROVÁ, Bernardína a kol. 2010. Východiská a výzvy pre vypracovanie štátnej rodinnej politiky : Záverečná výskumná správa. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2010-02 [cit. 2010-12-09]. 149 s. URL <http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2009/Bodnarova/Bodnarova-spol.pdf>.

BODNÁROVÁ, Bernardína. 2008. Mladé rodiny: deti a zamestnanie. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008 [cit. 2009-03-06]. 71 s. URL: <http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2008/Bodnarova/Mlade%20rodiny.pdf>.

BUDILOVÁ, Lenka – JAKOUBEK, Marek. 2008. Cigánska osada – rodina nebo obec? In: JAKOUBEK, Marek – HIRT, Tomáš (ed.). Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu : 1999 – 2005. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008. s. 41-62. ISBN: 978-80-969271-5-9.

ČTK. 2009. Slovensko odsúdili v súvislosti so sterilizáciou Rómiek. In: SME, [online]. 2009-04-28, [cit. 2009-05-09]. URL: <http://www.sme.sk/c/4820390/slovensko-odsudili-v-suvislosti-so-sterilizaciou-romiek.html>.

DAN, J. 2002. Inteligence a školní výkon ve vývoji a vzájemných souvislostech. Masarykova univerzita, Brno. Zdroj: BAKALÁŘ, Petr. 2004. Psychologie Romů. Praha : Votobia Praha, 2004. 179 s. ISBN 80-7220-180-8.

DAŇO, Juraj. 2003. Príčiny sociálno-patologických javov u rómskych detí a mládeže a ich prevencia. In: KOLTHOF, Willem H. – LUKÁČ, Marek. 2003. Zlepšenie podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce, SK 0002.01 a grantová úloha VEGA č. 1/0457/03 Kvalita života – kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov : o. z. Potenciál Prešov, 2003, [cit. 2011-10-30]. s. 38-43. ISBN 80-969073-0-1. URL: <http://www.ff.unipo.sk/kvdsp/download/Zbrnk/ZbrnkPHARE-VEGAPrsv2003.pdf>.

DAVIDOVÁ, Eva a kol. 2010. Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha : Triton, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7387-428-5.

FERÁK, V. – SIVÁKOVÁ, D. – SIEGLOVÁ, Z. 1987. Slovenskí Cigáni (Rómovia) – populácia s najvyšším koeficientom inbrídingu v Európe. Bratislavské lekárske listy, 1987, 87: 168-175. Zdroj: BARTOŠOVIČ, Ivan – HEGYI, Ladislav. 2010. Zdravotné problémy rómskeho etnika. In: Lekársky obzor 4/2010, [online]. 2010-06-23 12:50 [cit. 2010-11-16]. URL: <http://www.lekarsky.herba.sk/lekarsky-obzor-4-2010/zdravotne-problemy-romskeho-etnika>.

FILADELFIOVÁ, Jarmila – GERBERY, Daniel – ŠKOBLA, Daniel. 2006. Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku. Bratislava : Rozvojový program OSN, 2006, [cit. 2011-11-06]. 100 s. ISBN: 80-89263-02-X. URL: <http://www.euractiv.sk/fileadmin/images/FINALNE_sprava_romske_domacnosti_2006.pdf>.

GAJDOŠ, Peter. 2002. Človek, spoločnosť, prostredie : Priestorová sociológia. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2002. 374 s. ISBN 80-855444-15-6.

GARDLÍK a kol. 2005. Modulačný účinok genetických polymorfizmov na vzťah testosterónu a špecifických kognitívnych schopností. In: Psychiatria, [online]. č. 4, 12, 2005 [cit. 2010-12-20]. URL: <http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/4-2005/psy4-2005-cla4.pdf>.

HANZELOVÁ, Eneke – KOSTOLNÁ, Zuzana – REICHOVÁ, Daniela. 2005. Monitorovacia správa pilotného projektu „Dokončenie základnej školy“, [online]. Bratislava : Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2005 [cit. 2010-11-16]. 15 s. URL: <http://www.sspr.gov.sk/texty/File/pdf/2005/eneke/Monitor_ZS.pdf>.

HERETIK, Anton. 1993. Základy forenznej psychológie [I. vydanie]. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993. ISBN 80-08-01870-4.

CHMELÍK, Bohumil. 2009. Prirodzené plánovanie rodičovstva – životný štýl budúcnosti. In: HEJDIŠ, Milan – KOZOŇ, Antonín [eds]. 2009. Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnosť jedinca a spoločnosti. Bratislava : VŠZaSP Sv. Alžbety, n.o., 2009, [cit. 2011-10-30]. s. 161-163. ISBN 978-80-89271-63-4. URL: < http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Konferencie/ZbornkprspevkovSocilnaaekonomickndza....pdf >.

JAKOUBEK, Marek – HIRT, Tomáš (ed.). 2008. Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu : 1999 – 2005. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008. 727. ISBN: 978-80-969271-5-9.

JÁN PAVOL II. 1981. Familiaris consortio. [apoštolská exhortácia z 22. 11. 1981]. In: KBS, [online]. [s.a.]. [cit. 2009-03-05]. URL: <http://kbs.sk/?cid=1117276376>.

JEDLIČKA, P. a kol. 2002. Molekulové mechanizmy učenia a pamäti. In: Hulín I. (ed.). Patofyziológia [6. vyd.], [online]. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002 [cit. 2010-11-16]. s. 1183-1199. URL: <http://ii.fmph.uniba.sk/~benus/books/MolMechanizmy.pdf>.

JURÁŠEK, Dalibor. 2011. Eugenika a ľudské práva, [diplomová práca]. Bratislava : UK PF, 2011, [cit. 2011-11-05]. 76 s. URL: <http://ippr.sk/images/docs/jurasek-eugenika-a-ludske-prava.pdf>.

KAJANOVÁ, Alena. 2009. Sociální determinanty zdraví vybraných romských komunit : Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seinorů, [dizertačná práca]. České Budějovice : JČU ZSF, 2009. 210 s.

KELLER, Jan. 2010. Tři sociální světy. Praha : SLON, 2010. 211 s. ISBN 978-80-7419-031-5.

KOŠKOVÁ, Štefánia. 2004. Vzdelávanie rómskych detí v kontexte komunitného rozvoja. In: SALNER, Andrej, ed. 2004. Rómske deti v slovenskom školstve, [online]. Bratislava : ADIN, s. r. o., 2004-11 [cit. 2010-11-15]. 55-63 s. URL: <http://www.rvp.sk/doc/vzdelavanie/romske-deti_v-sk-skolstve-www.pdf>. ISBN 80-899041-81-7.

KRAJNIAK, Milan. 2010. Ako pomenovať problém rómskej kriminality? In: Blog Milan Krajniak, [online]. 2010-10-09 14:33 [cit. 2010-11-16]. URL: <http://krajniak.blog.sme.sk/c/243756/Ako-pomenovat-problem-romskej-kriminality.html>.

KRYŠTOF, Roman. 2005. Zbůsoby obživy romských populací související s trestnou činností : (známé na území České republiky a Slovenska). 2005. 33 s. URL: <www.epolis.cz/download/pdf/materials_37_1.pdf>.

KUCHAR, Stano. 1995. Prehľad o kriminalite Rómov. In: TASR, [online], 4. 8. 1995 [cit. 2010-11-16]. URL: <http://mesto.sk/prispevky_velke/cadca/prehladokriminalit807516900.phtml>.

KVASNICOVÁ, M. – PUŠKAILEROVÁ, D. – CSOMOOVÁ, E. a kol. 1992. Genetická mentálna retardácia v oblasti Banskej Bystrice. In: Československá pediatrie, č. 47. s. 25-28. Zdroj: ŠPROCHA, Branislav. 2008. Úmrtnosť rómskej populácie na Slovensku. In: Demografie, [online]. č. 4/2008, [cit. 2011-11-05]. r. 50. s. 276-287. ISSN 0011-8265. URL: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/630035A6B9/$File/180308q4.pdf>.

LUŽICA, René. 2004. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava : Slovak Academic Press, 2004. 98 s. ISBN 80-89104-34-7.

MANN, A. B. Vývoj rómskej rodiny. In Rómovia na Slovensku a v Európe. Z dokumentov medzinárodnej konferencie, Smolenice 6. 5. 1994. Bratislava, Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy 1995. Zdroj: VAŇO, B. – HAVIAROVÁ, E. 2002. Demografické trendy rómskej populácie. In: Vašečka, M. (ed.) Čačipen pal o Roma. Bratislava : IVO, 2002. s. 475-502.

MARCINČIN, Anton – MARCINČINOVÁ, Ľubica. 2009. Straty z vylúčenia Rómov : Kľúčom k integrácii je rešpektovanie inakosti, [online]. 2009-07-02, [cit. 2011-11-05]. 81 s. URL: <http://www.iz.sk/download-files/sk/osf-straty-z-vylucenia-romov.pdf>.

MATULAY, Stanislav. 2003. Rómovia cez prizmu sociologického výskumu. Nitra : Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre, 2003. 82 s. ISBN 80-8050-578-0.

MATULNÍK, Jozef a kol. 2006. Analýza sociálnych a zdravotných dôsledkov zmien demografického správania na Slovensku. Trnava : TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2006. 405 s. ISBN 80-8082-051-1.

MINÁRIK, Peter – LULIAK, Milan. 2008. Molekulárna psychiatria: Gény, mozog, sex a rodina. In: Psychiatria, [online]. č. 4, 15, 2008 [cit. 2010-12-20]. s. 283-285. URL: <http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/4-2008/PSY4-2008-cla17.pdf>.

MPSVR SR. 2011. Legislatívny rámec zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách. 2011, [cit. 2011-01-04]. URL: <https://lt.justice.gov.sk/>.

MUCHA, Zdeněk – RAJMON, Pavel – HLUŠÍ, Pavla. 2009. Mužská sterilizace (vazektomie) – současné medicínské a právní aspekty. In: Urologie pro Praxi, [online]. 2009, [cit. 2011-10-30]. 10(2). s. 93–94. URL: <http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2009/02/11.pdf>.

MZ SR. 2004. Národný program ochrany reprodukčného zdravia v SR. [cit. 2011-11-05]. URL: <http://www.rodicovstvo.sk/nporz.htm>.

MZ SR. 2009. Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie. 2009, [cit. 2011-10-15]. URL: <https://lt.justice.gov.sk/>.

NESVADBOVÁ, Libuše – ŠANDERA, Jiří – HABERLOVÁ, Vera. 2009. Romská populace a zdraví Česká republika – Národní zpráva 2009, [online]. Madrid : FSG, 2009, [cit. 2011-11-09]. 86 s. ISBN: 978-84-692-5535-3. URL: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/Sastipen.pdf>.

ONDREJKOVIČ, Peter – KASANOVÁ, Anna. 2009. Problém chudoby ako kategorický imperatív. In: ONDREJKOVIČ, Peter a kol. 2009. Sociálna patológia. Bratislava : VEDA, 2009. s. 80-124. ISBN 978-80-224-1074-8.

PASTOR, Karol. 2004. Čo vlastne tvrdil Malthus?. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004 [cit. 2009-03-15]. 14 s. URL: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Pastor_malthus_.pdf>.

PASTOR, Karol. 2006. Reprodukčné zdravie – nový pojem v politike. In: Impulz, [online]. Č. 1/2006, [cit. 2011-11-05]. URL: <http://www.impulzrevue.sk/article.php?95>.

PILINSKÁ, Viera a kol. 2005. Demografická charakteristika rodiny na Slovensku, [online]. Bratislava : INFOSTAT, 2005 [cit. 2009-03-03]. 67 s. 25-2005-A/10. URL: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/rodina2004.pdf>.

POPPER, Miroslav – SZEGHY, Petra – ŠARKOZY, Štefan. 2009. Rómska populácia a zdrave : Analýza situácie na Slovensku, [online]. Bratislava : PDCS, 2009 [cit. 2011-11-05]. 95 s. ISBN: 978-84-692-5485-1. URL: <http://www.gitanos.org/upload/13/60/Eslovaquia-corrected.pdf>.

POTANČOKOVÁ, Michaela. 2008. Intenzita a časovanie plodnosti na Slovensku: štandardné a očistené ukazovatele plodnosti. In: Slovenská štatistika a demografia 4/2008 [cit. 2010-11-23]. URL: <http://www.infostat.sk/cevavstat/demografia/prispevky/Potancokova_prispevok.pdf>.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z. ROZSAH ÚHRADY ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV PRI CHOROBÁCH ZO ZOZNAMU CHORÔB PODLA § 1 ODS. 1 NARIADENIA, [online]. [s. a.]. [cit. 2011-01-04]. URL: <http://portal.gov.sk/Portal/sk/dokument.axd?id=853>.

RIEVAJOVÁ, Eva a kol. 2009. Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava : EKONÓM, 2009. 272 s. ISBN 978-80-225-2878-8.

RÚVZ Prešov. 2009. Vec: Epidemiologická situácia za mesiac september 2009 v okresoch Prešov a Sabinov, [online]. 2009-10-08, [cit. 2011-01-05]. URL: <http://www.ruvzpo.sk/dokumenty/epidemiologicka%20situacia%20september%202009%20PO%20SB.pdf>.

SALNER, Andrej, ed. 2004. Rómske deti v slovenskom školstve, [online]. Bratislava : ADIN, s. r. o., 2004-11 [cit. 2010-11-15]. 94 s. URL: <http://www.rvp.sk/doc/vzdelavanie/romske-deti_v-sk-skolstve-www.pdf>. ISBN 80-899041-81-7.

ŠEREŠ, I. 1998. Špecifické výsledky prenatálnej starostlivosti u rómskej populácie. In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. č. 5. s. 125-131. Zdroj: ŠPROCHA, Branislav. 2008. Úmrtnosť rómskej populácie na Slovensku. In: Demografie, [online]. č. 4/2008, [cit. 2011-11-05]. r. 50. s. 276-287. ISSN 0011-8265. URL: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/630035A6B9/$File/180308q4.pdf>.

ŠIMŮNEK, Michal. 2003. Národní eugenika – eugenický národ? In: DEVÁTÁ, Markéta [ed.]. 2003. Práce z dějin vědy, [online]. Svazek 6. Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003 [cit. 2011-11-05]. s. 71-88. URL: <http://www.vcdv.cas.cz/download/pdv06.pdf>. ISBN 80-7285-025-3.

ŠPROCHA, Branislav – POTANČOKOVÁ, Michaela. 2008. Potratovosť vo vybraných rómských komunitách na Slovensku. In: Demografie, [online]. č. 1/2008, [cit. 2011-11-05]. r. 50. s. 32-41. ISSN 0011-8265. URL: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/63003C324A/$File/180308q1.pdf>.

ŠPROCHA, Branislav. 2007. Pôrodnosť a plodnosť rómskych žien na Slovensku. In: Demografické informace, analýzy a komentáře, 2007-05-05 [cit. 2010-12-20]. URL: <http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=469>.

ŠPROCHA, Branislav. 2008. Úmrtnosť rómskej populácie na Slovensku. In: Demografie, [online]. č. 4/2008, [cit. 2011-11-05]. r. 50. s. 276-287. ISSN 0011-8265. URL: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/630035A6B9/$File/180308q4.pdf>.

ŠÚ SR. 2010. Vybrané priemerné príjmy na osobu podľa typu domácnosti (EU SILC 2009), [online]. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2010-12-20, [cit. 2011-11-05]. URL: <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=10427>.

TASR. 2008. Sterilizácie Rómok vykonali zákonne a s ich súhlasom. In: aktuálne.sk, [online]. 2008-02-26, [cit. 2011-10-05]. URL: <http://aktualne.centrum.sk/domov/regiony/clanek.phtml?id=1153177>.

UNDP. 2002. Avoiding the Dependency Trap : Roma in Central and Eastern Europe, [online]. Bratislava : United Nations Development Programme, 2002, [cit. 2011-01-06]. URL: <http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179>.

VAŇO, Boris – MÉSZÁROS, Ján. 2004. Reprodukčné správanie obyvateľstva v obciach s nízkym životným štandardom, [online]. Bratislava : INFOSTAT, 2004-09 [cit. 2009-03-15]. 32 s. 15-2004-A/1. URL: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/nizkyzs.pdf>.

VAŇO, Boris. 2001. Demografická charakteristika rómskej populácie v SR, [online]. Bratislava : INFOSTAT, 2001-07 [cit. 2009-03-15]. 16 s. 22-2001-A/5. URL: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/rom.pdf>.

VAŇO, Boris. 2002. Prognóza vývoja rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025, [online]. Bratislava : INFOSTAT, 2002-11 [cit. 2009-03-15]. 38 s. 35-2002-A/10. URL: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/prognoza2025rom.pdf>.

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania : Legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, [online]. 2011, [2011-11-05]. URL: <https://lt.justice.gov.sk/>.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.