Official History in Slovak and Czech Law (Excerpt)

plniace pero

Abstract: The article deals with the concept of official history. It lists some examples of official history from current Slovak and Czech law, suggests a classification of official history and briefly discusses theoretical questions related to official history.

Conclusion

Little attention is paid to official history today. In the article, I dealt with the basic theoretical questions regarding official history and illustrated them by giving particular examples. My intention was to show that Slovak and Czech law prescribes a quite extensive official history, although this would perhaps not be expected in modern democratic countries. Most legal norms of official history are found in constitution preambles, statutes of merit dedicated to various historical personalities, penal laws (denial crimes) and laws condemning fascism and communism (including property restitution laws).

The full text of the article is available in Slovak.

References

Legal documents

ústavný zákon č. 496/1990 Zb. o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

ústavný zákon č. 497/1990 Zb. o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

zákon č. 22/1930 Sb. o zásluhách T. G. Masaryka

zákon č. 83/1939 Sl. z. o zásluhách Andreja Hlinku

zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách M. R. Štefánika

zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

zákon č. 451/1991 Zb. ktorým sa ustanovujú niektoré ďaLšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky

zákon č. 480/1991 Zb. o dobe neslobody

zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu

zákon č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

zákon č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému

zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov

zákon č. 212/2000 Sb. o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko

zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945

zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)

zákon č. 292/2004 Sb. o zásluhách Edvarda Beneše

zákon č. 105/2005 Z. z. o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji

zákon č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

zákon č. 531/2007 Z. z. o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku

zákon č. 432/2008 Z. z. o zásluhách Alexandra Dubčeka

zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

zákon č. 212/2009 Sb. kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

Articles

GÁBRIŠ, T.: Hrdinské a hanebné dejiny v zrkadle súčasnej legislatívy. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, s. 630 – 640.

GÁBRIŠ, T.: Politika – právo – dejiny : vzájomné súvislosti. In: Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 91 – 108.

HERCZEG, J.: Trestné činy z nenávisti. Praha : ASPI, 2008.

JURÁŠEK, D.: Zákaz popierania holokaustu v Slovenskej republike a jeho dôsledky na akademickú slobodu [študentská vedecká odborná činnosť]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010.