Sociálna politika | články pre odbornú i laickú verejnosť

Význam princípu procedurálnej spravodlivosti pri konštrukcii nástrojov sociálnej politiky

Spravodlivosť je slepá

Princíp čistej procedurálnej spravodlivosti opisuje Rawls (1995) odvolávajúc sa na Briana Barryho. V procedurálnej spravodlivosti rozlišuje dokonalú a nedokonalú. Pri dokonalej procedurálnej spravodlivosti je podstatná existencia nezávislého meradla, podľa ktorého sa rozhodne o tom, ktorý výsledok je spravodlivý a procedúry, ktoré zaručujú realizáciu tohto výsledku. Podľa Rawlsa (1995) je dosiahnutie dokonalej procedurálnej spravodlivosti skôr výnimočné, ak nie nemožné.

Čítať ďalej...

Princípy distributívnej spravodlivosti v systéme sociálneho zabezpečenia

Tri typy vína

Existuje trojica princípov spravodlivosti, na ktorých stoja systémy sociálneho zabezpečenia. Ide o princípy zásluhovosti, rovnakosti a potrebnosti.

Na Slovensku delíme sociálne zabezpečenie na tri hlavné podsystémy, pričom každý z väčšej časti stojí na jednom princípe:

Čítať ďalej...

Rozsah participácie nástrojov sociálnej politiky sprevádzajúci reprodukčné správanie obyvateľov v závislosti od ich sociálno-ekonomického statusu

Sociálne zabezpečenie

1 Úvod

V tomto článku preskúmame, akým rozsahom sa podieľa sociálny štát (v tomto prípade najmä systém sociálneho zabezpečenia na Slovensku) na reprodukčnom správaní obyvateľstva v kontexte sociálno-ekonomického postavenia obyvateľstva. Túto komparáciu zastrešíme teóriou racionálnej voľbyteóriou spotrebného správania.

Čítať ďalej...

Úskalia a možné východiská politiky zamestnanosti vo vzťahu k riešeniu rómskej nezamestnanosti

aktivačné práce

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na problematiku dlhodobej nezamestnanosti rómskeho etnika na Slovensku. V rómskych osadách sa zamestnanosť často blíži k nule a všeobecne podľa odhadov nie je Rómov na Slovensku v produktívnom veku zamestnaných na trvalý pracovný pomer viac ako 30 %.

Z výskumných správ zisťujeme, že vzťah k práci u Rómov je odlišný. Rómovia v porovnaní s ostatnou spoločnosťou pociťujú nižšiu potrebu pracovať. Rovnako tak sú u Rómov znížené aj ašpirácie na životnú úroveň.

Čítať ďalej...

Náčrt problémov súvisiacich s požiadavkou dostupnosti antikoncepcie a dobrovoľnej sterilizácie pre marginalizované a znevýhodnené skupiny

antikoncepcia

Abstrakt: Požiadavka dostupnosti antikoncepcie a dobrovoľnej sterilizácie pre marginalizované a znevýhodnené skupiny vyplýva z Národného programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie. Príspevok hľadá odpovede na dve otázky: 1. Aký môže mať význam presadzovať opatrenia, ktoré majú potenciál zabezpečiť zníženú fertilitu marginalizovaných a znevýhodnených skupín? 2. Má prípadná dostupnosť antikoncepcie a dobrovoľnej sterilizácie pre marginalizované a znevýhodnené skupiny potenciál vyvolať zníženie fertility u týchto skupín?

Čítať ďalej...

Vybrané problémy koncepcie systému odvodového bonusu Richarda Sulíka

Abstrakt: Práca sa zaoberá koncepciou systému odvodového bonusu v podobe, ako bola predstavená v publikácii Richarda Sulíka Odvodový bonus z roku 2006. Koncepcia systému odvodového bonusu je teoretické rozpracovanie náhrady takmer celého súčasného systému sociálneho zabezpečenia. Ide o systém, ktorý v porovnaní so súčasným má svoj počet premenných zredukovaný na menej ako desatinu.

Čítať ďalej...

Zdravotné aspekty reprodukcie a starostlivosti o dieťa

WHO odporúča matkám, aby pri svojich deťoch do 6 mesiacov ich života aplikovali dojčenie ako jediný zdroj tekutín a potravy dieťaťa. Dojčenie s postupným zavádzaním príkrmov sa odporúča do 2 rokov a aj dlhšie, pokiaľ to matke a dieťaťu vyhovuje. Má to nielen zdravotné dôvody. „Dôležitý je psychosociálny aspekt dojčenia utvárajúci úzky vzťah dieťaťa a matky na vyššej ako racionálnej úrovni. Tento kontakt a asi aj optimálne zloženie aminokyselín mliečnych bielkovín ovplyvňuje pozitívne psychosomatický vývoj dieťaťa“ [Križan 2004: 17-18].

Čítať ďalej...