Psychológia

Spoločenské dôsledky masovej reklamy

Masová reklama

Reklama sa za posledných 20 rokov stala masovým fenoménom, ktorý ovplyvňuje celú spoločnosť. V učebniciach marketingovej komunikácie a psychológie reklamy však paradoxne nenachádzame úplné vysvetlenie mechanizmu, akým pôsobí. V príspevku spájame doterajšie poznatky a popisujeme mechanizmus pôsobenia reklamy – automatizáciu a spôsob evokovania emócií, na ktoré sa vytvára behaviorálna a kognitívna väzba. Spresnený model nám umožňuje presnejšie posúdiť dlhodobé účinky masovej reklamy na človeka a spoločnosť (zvyšovanie konzumu, dôsledky na vedu a umenie). Nastoľujeme aj súvisiace etické otázky (manipulácia v reklame, detská reklama).

Čítať ďalej...

Gény neovplyvňujú iba IQ, ale aj celkovú výkonnosť v škole

Dieťa na základnej škole

Ak ste absolvovali školu s výbornými známkami a výsledkami testov, môžu za to zrejme aj vaše zdedené vlohy. Nový výskum na viac ako 6000 pároch dvojčiat ukázal, že akademický úspech je spoluurčovaný génmi, ktoré ovplyvňujú motiváciu, charakter, sebadôveru a ďalšie črty, inteligenciu nevynímajúc. Tieto výsledky môžu otvoriť cestu novým metódam, ako zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže.

Čítať ďalej...

Mainstreamová veda o inteligencii

Mozog a inteligencia

Toto verejné stanovisko, podpísané 52 medzinárodne uznávanými odborníkmi, bolo vydané ako reakcia po početných, často dosť negatívnych, ohlasoch na knihu The Bell Curve od Herrnsteina a Murraya, v ktorej autori skúmajú dôležitosť a dopad inteligencie na život spoločnosti. Prvý raz bolo publikované v The Wall Street Journal 13. decembra 1994. Na konci stanoviska je uvedený abecedný zoznam jednotlivých signatárov a ich domovských inštitúcií.

Čítať ďalej...